top of page
oneDayไชยา.png

โปรแกรม One Day Trip ไชยา

ไชยา

Highlights กิจกรรม : สวนโมกขพลาราม วัดพระบรมธาตุไชยา - เส้นทางตามรอยท่านอาจารย์พุทธทาส-ผ้าไหมพุมเรียง

ไชยา

โปรแกรม One Day Trip

 

เช้า

09.00 น.

 • พบกันที่จุดนัดหมาย  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ออกเดินไปยัง อำเภอไชยา

 • นำคณะนักท่องเที่ยวชม เมืองไชยา(อดีต)ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย แหล่งรวมอารยธรรมศาสนาและวัฒนธรรม

 • เข้าชมสวนโมกขพลาราม กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลอง ท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุบุคคลซึ่งได้การรับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก 

 • ชมโรงมหรสพทางวิญญาณแหล่งรวมภาพเขียนทางธรรมจากทั่วโลก

 • เข้านมัสการวัดพระบรมธาตุไชยา กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

เที่ยง

 • รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารในเมืองไชยา

บ่าย

 • นำคณะนักท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางตามรอยท่านอาจารย์พุทธทาส /บ้าน โรงเรียน วัด เดิมของท่านพุทธทาส

 • ฟังและศึกษาเรื่องราวประวัติของเมืองไชยา ในสมัยสงคราม 9 ทัพ

 • ชมทัศนียภาพ แหลมโพธิ์ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล    

 • ชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง เรียนรู้วีถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน     

 • ชมการทอผ้าไหมพุมเรียง ที่มีลวดลายงดงามมีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ประจำ ถิ่นของที่นี่ อาทิเช่น ลายราชวัตร ลายพุมเรียง ตลอดจนการเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากที่ระลึกติดไม้ ติดมือกลับบ้าน

เย็น

16.00 น.

 • นำคณะเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์ โดยสวัสดิภาพ

ไชยา.jpg

โปรแกรมนี้รวมถึง
*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง / เรือโดยสารและเรือนำเที่ยว
*อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
*ค่ามัคคุเทศก์ / เรือคายัค  /ชูชีพ
*ค่าประกันอุบัติเหตุ

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

bottom of page