นโยบายและโครงสร้าง.png

 วิสัยทัศน์ และ นโยบาย

    วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำที่เกี่ยวกับธุรกิจรีสอร์ทแพที่พักและทัวร์ท่องเที่ยวที่เน้นในเรื่องของการใส่ใจรายละเอียของคุณภาพที่พักและด้านการบริการที่ต้องตอบโจย์ทุกความคุ้มค่าและ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ                    

     พันวารีย์โซนเดอะกรีนเนอรี่และต้นรักทัวร์  มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการ โดยมุ่งหวังการเติบโตของธุรกิจในแบบที่ยืนยาวมั่นคงและยั่งยืน เรากำกับดูแลกิจการและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้นในเรื่องของคุณธรรมเป็นหลัก การไม่เอารัดเอาเปรียบ การมีส่วนร่วมจากทุกคน การตอบแทนทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และการดำเนินนโยบายต่างๆต้องสอดคล้องและไม่ขัดกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน การอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักความเป็นประชาธิปไตย ที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและมีแนวทางในการปฎิบัติงาน ที่เน้นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นองค์กรที่เน้นให้ทุกฝ่ายมีความตื่นตัว เตรียมพร้อมที่จะรับมือหรือเปิดรับสิ่งใหม่ๆจากการเปลี่ยนแปลงโลกและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาในการที่จะปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ทันยุคทันสมัยให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานอยู่ตลอดเวลา....... 

นโยบายเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนของเรามีดังนี้ : 

  1. ให้ความสำคัญทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและการบริการ

  2. เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าให้มากที่สุด

  3. ดำเนินกิจการในแนวทางที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  4. ทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้

  5. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคม.. 

ABOUT US

The Greenery Panvaree is a standardized floating resort on splendid fresh waters in Southern Thailand. Situated in the most scenic view of Rajaprapa Dam, the resort is private and peaceful under the concept of Eco-Friendliness. Renowned ’Thai Guilin’ just only 10 minute away and 15 minutes from the beautiful coral cave. Our professional and friendly staffs are always willing to give you the best service. Satisfaction is guaranteed here.

CONTACT US

089 132 0007 / 086 316 1705