โปรแกรม  C-22 เขื่อนเชี่ยวหลาน –แพพันวารี ย์ 2วัน 1คืน 

           กุ้ยหลินเมืองไทย : กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรูปกับ ภูเขา3เกลอ  กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน

ชมสัตว์ยามเช้า

 

วันแรก

11.30 น.    - พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ท่าเรือ เทศบาลเขี่อนรัชชประภา

               - ลงเรือ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน 

                 “กุ้ยหลินเมืองไทย”

12.30 น.    - Check in / เข้าที่พักแพพันวารีย์ รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) /

                  พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.     - กิจกรรมล่องเรือ ชม ทัศนียภาพตอนเย็น ถ่ายรุปกับ ภูเขา3เกลอ

19.00 น.     - รับประทานอาหารค่ำ (มื้อ 2) ท่ามกลางกับบรรยากาศธรรมชาติบนเรือนแพ

20.00 น.     – กิจกรรมตำนานเขื่อนเชียวหลาน

 

 

วันที่สอง

06.30 น.     - กิจกรรม มอนิ้งซาฟารี  (Morning Safari) ล่องเรือสัมผัสกับธรรมชาติ

                  สายหมอกยามเช้า ชมนก ดูสัตว์ ภายในบริเวณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน

07.30 น.       รับประทานอาหารเช้า(มื้อ 3) 

09.00 น.     - Check-out ออกจากที่พัก เดินทางกลับ ชมความงดงามของธรรมชาติ

                  “กุ้ยหลินเมืองไทย” อีกครั้งพร้อมทั้งฟังประวัติความเป็นมา ของพื้นที่ก่อนการ

                  สร้างเขื่อน /หมู่บ้านที่อยู่ใต้น้ำ /ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาสกและ

                  เรื่องราวของสัตว์ป่าจากไกด์ท้องถิ่น

 

10.30 น.     - ถึงท่าเรือพร้อมทั้งออกเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากที่ระลึกเขื่อนเชี่ยวหลาน

                        บริเวณท่าเรือก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

                                          ~เสร็จสิ้นโปรแกรม~

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ***

ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created