โปรแกรม C-22 ( ไม่รวมรถรับส่ง ) เขื่อนเชี่ยวหลาน - แพพันวารีย์เดอะกรีนเนอรี่ 2วัน 1 คืน