โปรแกรม CC-32 ( ไม่รวมรถรับส่ง ) เขื่อนเชี่ยวหลาน 3วัน 2 คืน