โปรแกรม CR-32 เขื่อนเชี่ยวหลาน – ระนอง 3 วัน 2 คืน