โปรแกรม  :  ไชยา ( CHAIYA )  1 Day Trip

Highlights กิจกรรม : สวนโมกขพลาราม วัดพระบรมธาตุไชยา - เส้นทางตามรอยท่านอาจารย์พุทธทาส-ผ้าไหมพุมเรียง


เช้า (9.00 น.)    - พบกันที่จุดนัดหมาย  ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ออกเดินไปยัง

                      อำเภอไชยา
                    - นำคณะนักท่องเที่ยวชม เมืองไชยา(อดีต)ศูนย์กลาง

                      อาณาจักรศรีวิชัย

                      แหล่งรวมอารยธรรมศาสนาและวัฒนธรรม
                    - เข้าชมสวนโมกขพลาราม กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลอง

                      ท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุบุคคลซึ่งได้การรับการยกย่อง

                      จากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก 
                    - ชมโรงมหรสพทางวิญญาณแหล่งรวมภาพเขียนทางธรรม

                      จากทั่วโลก
                    - เข้านมัสการวัดพระบรมธาตุไชยา

                      กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของ

                      องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

                      และครอบครัว


เที่ยง              - รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารในเมืองไชยา


บ่าย               - นำคณะนักท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางตามรอย

                      ท่านอาจารย์พุทธทาส /

                      บ้าน โรงเรียน วัด เดิมของท่านพุทธทาส
                    - ฟังและศึกษาเรื่องราวประวัติของเมืองไชยา

                       ในสมัยสงคราม 9 ทัพ

                     - ชมทัศนียภาพ แหลมโพธิ์ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

                       ที่อุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล    
                     - ชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง

                       เรียนรู้วีถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน     
                     - ชมการทอผ้าไหมพุมเรียง ที่มีลวดลายงดงามมีชื่อเสียงและ

                       เป็นเอกลักษณ์ประจำ ถิ่นของที่นี่ อาทิเช่น ลายราชวัตร

                       ลายพุมเรียง ตลอดจนการเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก

                        ติดไม้ ติดมือกลับบ้าน

 

เย็น (16.00 น.)     - นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับถึงที่หมายตัวเมืองสุราษฎร์

                          โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวมถึง

*ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง

 *อาหาร 1 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 *ค่ากิจกรรมทั้งหมดที่ระบุในโปรแกรม
 *ค่ามัคคุเทศก์, ค่าประกันอุบัติเหตุ

 

*** ราคาในโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมและเวลาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***
ข้อแนะนำ   :   ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

รางวัลมัคคุเทศก์มาตราฐาน 2009

    รางวัลบริษัททัวร์มาตราฐาน2016

CONTACT

  • Facebook - White Circle

 089 132 0007 / 086 316 1705 

email : tonraktours@hotmail.com

www.facebook.com/PanvareeResort

LineID : @panvareeresort

 

PANVAREE

The Greenery

  © 2023 by Tonraktour& TheGreenery Panvaree Resort. Proudly created